1.Stručný obsah projektu

Hlavní myšlenkou je díky žáků a učitelů vytvořit cvičebnici k přírodovědným předmětům, která by zkvalitnila ŠVP na naší škole. Cíle chceme dosáhnout online sdílením stránek cvičebnice, která bude po široké diskusi knižně vydána pro žáky. Výhodu pro ŠVP také vidíme v provázání Fy, Ch, Bi a JA, JN (slovníčky termínů). Cvičebnice má být zaměřena především na dovednosti, řada kapitol tak bude věnována experimentování, které se neobejde bez moderních technologií, žáci budou přecházet od teoretických znalostí k poznávání, porozumění a konečně k dovednostem. Pro znevýhodněné žáky vytvoříme virtuální prostředí, do kterého se žák přihlásí z domova ze svého technicky slabého počítače, tím mu nabídneme možnost pracovat s drahým softwarem a zkvalitníme parametry práce. Do výuky bude zapojen pětidenní přírodovědný kurz s terénní praxí. Součástí kurzu budou přednášky se zaměřením na ekologii a environmentální témata. Cílovou skupinou jsou žáci školy, projekt budou realizovat převážně učitelé školy.
 2.Cíle projektu

Hlavním cílem je inovace školního vzdělávacího programu v oblasti přírodovědných předmětů a zaváděním nových forem a metod výuky. 

Dílčí cíl 1: Učitelé budou ve vzájemné interakci pracovat na cvičebnici, která nebude přepisem stávajících učebnic. Učitelé se budou snažit do cvičebnice zapojit co nejvíce odkazů na aktuální témata, přidávat experimenty, ukázky z praxe. Významnou úlohu bude mít interakce žák a učitel, žáci budou svůj postoj ke stránkám cvičebnice online komentovat. Dojde ke zkvalitnění spolupráce mezi učiteli, většímu pochopení potřeb žáků, k provázanosti FyChBi, ale také cizích jazyků, protože v učebnici budou slovníčky odborných termínů v JA, JN. Výstupem bude tištěná a online cvičebnice. Nedílnou součástí bude jazyková korektura, grafická úprava.
 


Dílčí cíl 2: Propojíme měření čidly PASCO s interaktivní tabulí, což umožní žákům lepší pochopení učiva a povede ke kvantitativnímu vyjadřování. Učitelé budou zaškoleni, aby vhodně PASCO užívali. Výstupem bude užívání čidel ve výuce, zahrnutí pokusů do cvičebnice.               
 

Dílčí cíl 3: Aby při zavádění moderních forem výuky s využitím ICT nedocházelo ke znevýhodňování žáků, musí být provedena nutná změna v poskytování podpory školou. V součinnosti se vzdálenou podporou virtuální sítě bude žákům nabídnuta možnost se  z domova přihlásit k virtuálnímu serveru školy, který jim umožní přejít do vysoce výkonného prostředí. Výstupem bude zaškolení žáků k užívání virtuálních serverů, manuál k virtualizaci, užívání tenkých či nulových klientů.     
 
 
Dílčí cíl 4: V rámci projektu bude pro žáky 2. ročníku připraven přírodovědný kurz, na kterém budou sledovat znečištění vody, pH vody a půdy, ráz krajiny, hluk, prach, naučí se vyhodnotit reálná data a zpracovat do prezentace. Výstupem kurzu budou odborné přednášky o ekologii, znečištění krajiny, třídění odpadů včetně textů a příkladů, závěrečné prezentace, zahrnutí do online cvičebnice.

Výše uvedenými aktivitami dojde ke zkvalitnění výuky.3.Popis realizace aktivit po ukončení financování

Přírodovědná cvičebnice zůstane na škole, dokud bude aktuální, žáci čtvrtých ročníků ji vždy odevzdají prvákům. Online cvičebnice bude po celou dobu udržitelnosti na webu, který bude financován školou. Užívání PASCO čidel a kapitol cvičebnice bude součástí inovovaného ŠVP, tedy učitelé budou realizovat aktivity v rámci svých povinností. Přírodovědný kurz bude také zařazen do ŠVP, tedy realizace bude opět součástí povinností učitele. Virtualizace nahradí současnou zastaralou síť, bude hrazena z rozpočtu školy.
4.Popis přidané hodnoty projektu

Bude vytvořena originální cvičebnice vycházející z potřeb učitelů a žáků školy. Bude vytvořen cizojazyčný slovníček technických pojmů ve cvičebnici. Na škole se vytvoří virtuální síť umožňující zapojení nulových či tenkých klientů, jedná se o ekonomický a inovativní skok podporující využití ICT i mimo výuku. Pro žáky 2.ročníků bude nachystán přírodovědný kurz zaměřený na ekologii a environmentální témata. Podpoří se výuka s využitím PASCO čidel. Při diskusi se žáky je možné vytěžit řadu nápadů, díky jejich kreativitě tak inovovat ŠVP. Posílí se skupinová spolupráce. Do projektu budou zapojeni všichni žáci, pro které je realizace příslušné aktivity relevantní, pak bude využití vynaložených prostředků maximální a projekt ovlivní fungování celé školy. Projekt není izolovanou cestou bez návazností, zapadá do našich představ maximálně a inovativně využívat moderní technologie ve vzdělávacím procesu při praktickém prosazování cílů, potřeb a obsahu současné Školské reformy a v souladu s inovací Školního vzdělávacího programu.5. Tvorba přírodovědné cvičebnice včetně cizojazyčných slovníčků

Řešitelé budou vytvářet kapitoly přírodovědné cvičebnice. Kapitoly budou obsahovat aktuální témata, odkazy na literaturu, časopisy, weby, žákovské práce. V kapitolách nebude chybět vlastní pohled učitele na tématiku, praktické úlohy, pokusy. Kapitoly budou vystaveny na webu k diskusi o úrovni textu. Diskuse proběhne mezi učiteli daného předmětu, ale též mezi učiteli a žáky. Řešitel bude užívat své kapitoly 
ve výuce, aby diskuse mohla probíhat také v běžném vzdělávacím procesu. Pokusy ve cvičebnici bude ověřovat s žáky v hodině 
či v praktických cvičeních. Po uzavření diskuse o kapitole bude text předán k jazykové korektuře, k doplnění odborných termínů v JA a JN. Následně projde text grafickou úpravou (DTP) a bude připraven k tisku. Tisk proběhne v závěru projektu. Online cvičebnice bude k dispozici během projektu.           

5.1. Popis práce s cílovou skupinou

Řešitelé budou rovnoměrně rozděleni do tříd tak, aby pokryli celou cílovou skupinu. Bude vedena online diskuse nad kapitolami cvičebnice s cílovou skupinou. Pro cílovou skupinu budou využívány kapitoly cvičebnice ve výuce díky multimediální tabule, vizualizérů, hlasovacího zařízení.

5.2. Časové hledisko realizace:
  
Tvorba cvičebnice – 07.2011_04.2012    
Diskuse o cvičebnici – 09.2011_04.2012                  
Práce ve výuce – 09.2011_06.2012   
Grafické úpravy – 10.2011_06.2012 
Tisk cvičebnice – 05.2012_06.2012

5.3. Výstup klíčové aktivity (co vznikne nového, inovativnost a způsob doložení):

5.3.1. tištěná cvičebnice o minimálně 800 stranách pro 480 žáků naší školy (doložení – předložení výtisku ke kontrole, doklad o počtu kusů 
z tiskárny)

5.3.2. souhrn odborných termínů v angličtině a němčině v tištěné i online podobě sdílené pro všechny návštěvníky webu - slovníček 
ke každé kapitole (doložení – předložení výtisku ke kontrole, doklad o počtu kusů z tiskárny, odkaz na web projektu)

5.3.3. online cvičebnice sdílená pro všechny návštěvníky webu – minimálně 1000 stran (doložení – odkaz na web projektu)

5.3.4. zrušeno

5.3.5. Online diskuse s žáky a učiteli školy nad kvalitou jednotlivých kapitol cvičebnice – diskuse ke každé kapitole – minimálně 800 sad diskusí (doložení – sdílení diskuse s odpovědnou osobou na Krajském Úřadě, archivace diskuse a sdílení dokumentů).

5.3.6. Práce s kapitolami v běžné výuce a praktických cvičeních – minimálně 200 aplikací ve výuce (doložení – prohlášení žáka přítomného ve vyučovací hodině) 


6. Pokusy a dovednostní cvičení ve cvičebnici

Do přírodovědné cvičebnice budou díky řešitelů zařazeny ověřené pokusy, kvantitativní řešení pokusů včetně postřehů učitelů a žáků. 
K pokusům zapojí kvantitativní měření pomocí sady čidel PASCO (pokud je to vzhledem ke kapitole možné). Měření čidly propojí 
s interaktivní tabulí. Sada má nejen výborně rozpracovanou metodiku, ale umožňuje žákům lepší pochopení teoreticky probíraného 
učiva, vede je kvantitativnímu vyjadřování, umožňuje hlouběji pochopit problematiku.

6.1. Popis práce s cílovou skupinou:

Řešitelé budou rovnoměrně rozděleni do tříd tak, aby pokryli celou cílovou skupinu. Pro cílovou skupinu budou využívány pokusy 
ze cvičebnice ve výuce díky multifunkční tabule, vizualizérů, hlasovacího zařízení. V praktických cvičeních s cílovou skupinou budou realizovány pokusy a dovednostní úlohy. Žáci budou exportovat výsledky pokusů a zpracovávat protokoly, které bude možné zařadit do online cvičebnice (vybrané také do tištěné cvičebnice). Zároveň bude možné online diskutovat o pokusech, jejich vylepšení, tím bude využito fantazie a nápadů žáků.

6.2. Časové hledisko realizace:

Školení Pasco: 06 2011_07 2011       
Příprava a ověřování pokusů, zařazení do cvičebnice: 07 2011_04 2012   
Realizace pokusů, kontrola žákovských protokolů a diskuse: 09 2011_06 2012

6.3. Výstup klíčové aktivity (co vznikne nového, inovativnost a způsob doložení):

6.3.1. zahrnutí pokusů do tištěné cvičebnice (pokud to téma umožňuje s využitím PASCO sady) – minimálně ve 100 kapitolách (doložení – předložení výtisku ke kontrole, doklad o počtu kusů z tiskárny)

6.3.2. zahrnutí pokusů také do online cvičebnice sdílené pro všechny návštěvníky webu (doložení – odkaz na web projektu)

6.3.3. Online diskuse s žáky a učiteli školy nad kvalitou jednotlivých pokusů ve cvičebnici (doložení – sdílení diskuse s odpovědnou osobou na Krajském Úřadě, archivace diskuse a sdílení dokumentů)

6.3.4. Práce s kapitolami v běžné výuce a praktických cvičeních (doložení – prohlášení žáka přítomného ve vyučovací hodině)

6.3.5. Zadání laboratorních cvičení se sadou PASCO, zpracování laboratorních protokolů s využitím programu PASCO sady – minimálně 2 cvičení pro každou třídu, tedy minimálně 34 cvičení. (doložení – souhrn protokolů, zpracovaná laboratorní cvičení)

6.3.6. Realizace přírodovědného kurzu pro 2. ročník s využitím PASCO sady – celkem 15 řešitelských skupin žáků pracujících na zkoumání znečištění 15 lokalit. (doložení – záznam kurzu, zpracované prezentace žáků, reklama)


7. Virtualizace počítačové v sítě8. Ekologická a environmentální výuka ve cvičebnici podporovaná přírodovědným kurzem


9. Monitorovací indikátory souhrn

9.1. Přírodovědná cvičebnice: Min. 800 stran. Min. 90% řešitelů úspěšně zvládne plnění aktivity. Plnění v rozsahu aktivity 1.

9.2. Školení virtualizace pro žáky: Min. 80% žáků v oblasti virtualizace  úspěšně zvládne praktická cvičení. Plnění v rozsahu aktivity 3.

9.3. Online diskuse kapitol cvičebnice s žáky a učiteli:  Min. 800 diskusních okruhů. 90% řešitelů projektu úspěšně zvládne plnění klíčové aktivity. Plnění v rozsahu aktivity 1.

9.4. On-line přírodovědná cvičebnice na webovém portálu:  Po ukončení projektu  bude na webu projektu min.1000 stran. Plnění v rozsahu aktivity 1.

9.5. Učební texty o virtualizaci: Online materiálu min. 40 stran. Plnění v rozsahu aktivity 3.                   

9.6. Přírodovědný kurz a terénní praxe: Realizace kurzu v rozsahu 5 dní pro min. 90 žáků v rozsahu aktivity 4.

9.7. Přednášky o ekologii a environmentální problematice: 9 hodin přednášek pro 3 skupiny žáků, celkem 27 hodin pro přednášek. Plnění v rozsahu aktivity 4.

9.8. Virtualizované prostředí pro práci z domova: Od 10/2011 do 05/2012 bude virtuální prostředí k dispozici všem proškoleným žákům školy. Plnění v rozsahu klíčové aktivity 3.

9.9. Práce s kapitolami cvičebnice a PASCO sadami ve výuce: V 17 třídách školy budou řešitelé pracovat s kapitolami cvičebnice min. 2x měsíčně. 90% řešitelů projektu úspěšně zvládne plnění klíčové aktivity. Plnění v rozsahu aktivity 2.

9.10. Laboratorní cvičení s PASCO sadami: min. 60 hodin cvičení , 90% řešitelů úspěšně zvládne plnění klíčové aktivity. Plnění v rozsahu aktivity 2.

9.11. Materiály o ekologii a environmentální problematice s prezentacemi žáků: 3 sady EVVO materiálů. Rozsah, způsob zpracování bude v zadávacích podmínkách výběrového řízení. Vznikne 15 prezentací o znečištění krajiny, které budou vytvářet žáci přírodovědného kurzu. Plnění v rozsahu aktivity 4.

9.12. Anglické a německé odborné termíny do tištěné a online cvičebnice: Min. 800 malých odborných cizojazyčných slovníčků na konci kapitol. Plnění v rozsahu aktivity 1

9.13. Počet podpořených osob – dětí/žáků: Plánovaná hodnota: 500 (školení virtualizace) + 450 (cvičebnice) = 950